Down arrow
Beste Wetenschappelijk Osteopaat

OsteoHolland, gevestigd te Voorburg aan Oosteinde 137 (2217 EE), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OsteoHolland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • E-mailadres

  • Gegevens van uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osteoholland.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OsteoHolland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

  • Verzenden van e-mails

Geautomatiseerde besluitvorming

OsteoHolland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OsteoHolland bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam: 2 jaar (de gegevens worden bewaard om de geïnteresseerde te kunnen attenderen op nieuwe ontwikkelingen en/of diensten

  • E-mailadres: 2 jaar (idem)

Delen van persoonsgegevens met derden

OsteoHolland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OsteoHolland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OsteoHolland gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Privacywetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruikgemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht op de meest privacyvriendelijke instellingen. Hierdoor is voor het plaatsen van cookies geen toestemming van de gebruiker nodig. IP-adressen worden gemaskeerd en persoonsgegevens worden niet gedeeld.

De cookies van Google Analytics zijn ‘first party cookies’, dat wil zeggen dat de cookie officieel eigendom is van OsteoHolland en niet van Google. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. OsteoHolland heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden is. Verder wordt vanuit het Analytics account van OsteoHolland geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is de Analytics cookie van OsteoHolland een niet-privacy gevoelig first party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van OsteoHolland te kunnen waarborgen. De Analytics cookie blijft 2 jaar geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: tools.google.com. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics - verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (OsteoHolland) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OsteoHolland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@osteoholland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

OsteoHolland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OsteoHolland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@osteoholland.nl.

Algemene
voorwaarden.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en de overeenkomst die tussen u en het bedrijf van kracht is. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van content van OsteoHolland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de content van OsteoHolland.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de website.

Uw toegang tot en gebruik van de website is ook afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van OsteoHolland. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie wanneer u de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door OsteoHolland.

OsteoHolland heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat OsteoHolland niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Alles van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OsteoHolland. Bij iedere overname van (delen van) onze gepubliceerde gegevens is bronvermelding auteursrechtelijk verplicht. Het gebruik van merk- en productnamen van OsteoHolland op zoekmachines gerichte teksten is toegestaan.

OsteoHolland hanteert een actief en strikt beleid in de controle van het niet vermelden van bronvermelding en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken. 

Afspraak maken.